Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat door Pennings PVC BV wordt gedaan en elke

1.2. Door aanvaarding van het aanbod van Pennings PVC BV wordt de koper geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.

1.3. De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders tussen Pennings PVC BV en de koper is

1.4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, Iaat de geldigheid van de overige bedingen

1.5. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend wanneer deze schriftelijk door Pennings PVC BV zijn

 

Artikel 2: Offertes

2.1. Alle offertes van Pennings PVC BV 14 dagen geldig. Pennings PVC BV doet steeds prijsopgave op basis van de op dat moment geldende

2.2. Indien er prijsstijgingen ontstaan nadat Pennings PVC BV de overeenkomst met koper heeft gesloten heeft Pennings PVC BV het recht om deze prijsverhogingen aan de koper door te belasten. Pennings PVC BV zal koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de prijsverhoging meer dan 25a van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft koper het recht de overeenkomst binnen 3 dagen na de mededeling van Pennings PVC BV schriftelijk te

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1. Zodra de koper de offerte voor akkoord aan Pennings PVC BV heeft geretourneerd en Pennings PVC BV heeft de ontvangst ervan schriftelijk bevestigd komt de overeenkomst tot

3.2. Pennings PVC BV heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een andere partij uit te Iaten voeren.

3.3. Als er een aanbetaling van toepassing is, zal Pennings PVC BV de overeenkomst pas gaan uitvoeren als de aanbetaling door de koper is

 

Artikel 4: Termijnen en levertijden

4.1. De leveringstermijnen die Pennings PVC BV aan de koper doorgeeft betreffen altijd verwachte Zij gelden nimmer als fatale termijn. De leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Pennings PVC BV de ontvangst van de door koper geaccordeerde offerte heeft bevestigd en de eventuele aanbetaling door de koper is verricht.

4.2. Mocht Pennings PVC BV de verwachte leveringstermijn niet halen dan zal Pennings PVC BV dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de koper

4.3. Er ontstaat voor de koper geen recht op enige schadevergoeding als de verwachte leveringstermijn door Pennings PVC BV niet wordt

4.4. De koper heeft het recht middels een schriftelijke mededeling aan Pennings PVC BV de koopovereenkomst te ontbinden indien Pennings PVC BV niet binnen zes maanden na leveringsdatum aan koper kan De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4.5, Zonder enig recht op schadevergoeding voor de koper heeft Pennings PVC BV het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien er aan de zijde van Pennings PVC BV sprake is van tijdelijke/blijvende overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming aan de zijde van Penning in de nakoming van de gesloten koopovereenkomst die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Pennings PVC BV

 

Artikel 5: Levering

5.1. De wijze van levering geschiedt in overleg tussen Pennings PVC BV en de

5.2. Als de koper, danwel een door koper ingeschakelde transporteur de goederen bij Pennings PVC BV afhaalt zijn deze goederen na ontvangst bij Pennings PVC BV voor rekening en risico van de

5.3. Als Pennings PVC BV, danwel een door Pennings PVC BV ingeschakelde transporteur de goederen bij koper aflevert zijn de goederen na aflevering voor rekening en risico van de

5.4. Indien koper de goederen op de leveringsdatum niet afneemt, ook niet nadat Pennings PVC BV de koper schriftelijk heeft aangemaand om binnen een termijn van 30 dagen alsnog tot afname over te gaan heeft Pennings PVC BV het recht deze goederen aan een derde te verkopen. De schade die Pennings PVC BV hierdoor lijdt zal op de koper worden Deze schade bestaat uit het verschil tussen de verkoopprijs die koper oorspronkelijk moest betalen en de verkoopprijs die de derde uiteindelijk heeft betaald.

 

Artikel 6: Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief

6.2. De kosten van eventuele verpakking, transport en verzending zijn niet standaard bij de prijs

 

Artikel 7: Betaling

7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na

7.2. Indien de opdracht een totale ordergrootte van € 000 of hoger heeft, heeft Pennings PVC BV het recht een aanbetaling van 40% van de hoofdsom van de koper te verlangen.

7.3. Blijft betaling binnen de onder artikel 1. genoemde termijn uit dan is koper een vertragingsrente van 8% per jaar verschuldigd.

7.4. Als Pennings PVC BV genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur te verkrijgen dan zijn alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor rekening van

7.5. Indien er sprake is van een aanbetaling die door koper moet geschieden maar deze nog niet heeft verricht heeft Pennings PVC BV het recht om de levering van de goederen op te schorten totdat de aanbetaling door koper is verricht.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zolang de goederen niet door koper zijn betaald blijven deze eigendom van Pennings PVC BV

8.2. Zolang de goederen niet door koper zijn betaald mag koper deze goederen niet verpanden/ bezwaren of

 

Artikel 9: Reclame

9.1. Koper dient binnen 24 uur na levering de geleverde goederen te Mochten de geleverde goederen gebreken vertonen dan dient de koper deze gebreken binnen 48 uur schriftelijk aan Pennings PVC BV te melden.

9.2. Reclames op geleverde goederen die reeds door de koper zijn gebruikt/verwerkt worden door Pennings PVC BV niet in behandeling genomen tenzij anders is

9.3. Na het verstrijken van de in artikel 1 genoemde termijn wordt koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.

9.4. Bij verborgen gebreken dient de koper binnen 24 uur na constatering van het gebrek schriftelijk hiervan mededeling te doen aan Pennings PVC

9.5. Is de reclamering van de koper gegrond dan zal Pennings PVC BV de goederen waar de reclamering betrekking op heeft opnieuw leveren binnen een nader tussen Pennings PVC BV en de koper overeen te komen termijn.

9.6. Pennings PVC BV heeft het recht om na reclamering af te zien van levering van de goederen waarover is gereclameerd. Indien er een aanbetaling is gedaan zal Pennings PVC BV deze aanbetaling terugbetalen na verrekening met hetgeen de koper nog aan Pennings PVC BV is

9.7. De koper kan ondanks een beroep op zijn recht van reclame geen beroep doen op ontbinding van de overeenkomst, opschorting van zijn betalingsverplichtingen, korting/aftrek en/of verrekening tenzij schriftelijk anders tussen Pennings PVC BV en de koper is overeengekomen.

 

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

10.1. De garantie die Pennings PVC BV op de goederen verstrekt is gelijk aan de garantie die de producent/ toeleverancier op de goederen verstrekt.

10.2. Er wordt enkel garantie verleend als de koper heeft voldaan aan hetgeen in artikel 9 is

10.3. Er wordt geen garantie op de goederen verstrekt indien de gebreken het gevolg zijn van ondeskundige montage, onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage van de goederen en/of de oorzaak van de gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond. Pennings PVC BV is ook niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor voor de koper danwel een derde uit

10.4. Pennings PVC BV is, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Pennings PVC BV en haar medewerkers, niet aansprakelijk voor enige door koper danwel derde geleden schade ongeacht of er sprake is van een gerechtvaardigd beroep op garantie.

10.5. Bij overmacht is Pennings PVC BV niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voor de koper danwel derde voortvloeit.

10.6. Bij een eventuele aansprakelijkheid is Pennings PVC BV nimmer aansprakelijk voor het meerdere dan hetgeen de verzekering van Pennings PVC BV zal uitkeren. Indien de verzekering niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Pennings PVC BV beperkt tot het bedrag van de factuur waar de order betrekking op

10.7. Koper vrijwaart Pennings PVC BV voor alle aanspraken van derden en alle daaruit voor Pennings PVC BV voortvloeiende

10.8. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die koper danwel de derde mochten lijden, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is Pennings PVC BV nimmer aansprakelijk.

10.9. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak vervalt alle aansprakelijkheid van Pennings PVC BV door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst is beëindigd.

 

Artikel 11: Ontbinding

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5. wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zij vereist op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, doordat hij onder curatele is gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen daarvan

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op elke overeenkomst tussen Pennings PVC BV en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Verkoopverdrag is uitgesloten

12.2. Geschillen tussen Pennings PVC BV en de koper kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter

12.3. Indien door de rechter een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.